วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

“บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้นำเศรษฐกิจในชุมชน มากมีวัฒนธรรม คมนาคมดี ก้าวนำการศึกษา การเกษตรเลิศล้ำ การกีฬาสุขสมบูรณ์”