Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภ…
กันยายน 25, 2023

ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568…
กันยายน 22, 2023

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โด…
กันยายน 19, 2023

ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 (วาระรับหลักการ)

ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 (วาระรับหลักการ)…
กรกฏาคม 27, 2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับท…
กรกฏาคม 05, 2023

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2566…
มิถุนายน 15, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายก อบต. ลงพื้นที่สอบทวนขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. รอบที่ 3 จำนวน 60 ครัวเรือน (ม.6 ม.7 ม.10)

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด จนท.กองสวัสดิการสังคม…
สิงหาคม 30, 2023

กองสวัสดิการสังคม และทีม อสม.หมู่ 1 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ด้อยโอกาสที่กำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ม.1

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม และทีม อสม.หมู่ 1 ลงพ…
สิงหาคม 24, 2023

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ด้อยโอกาสที่กำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ม.7, ม.8, ม.10, ม.11

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการตรว…
สิงหาคม 22, 2023

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ด้อยโอกาสที่กำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ม.2, ม.9

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการตรว…
สิงหาคม 22, 2023

นายก อบต. ลงพื้นที่มอบปัจจัยพร้อมด้วยข้าวสารให้กับผู้ด้อยโอกาส ป่วยมะเร็งเต้านม รายนางศุทธินี ศรีชัยมูล ม.1

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม และ อสม.หมู่ 2 บ้านนาท…
สิงหาคม 21, 2023

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้นายบุญจันทร์ พละสาร (รองนายกองค์การบริห…
สิงหาคม 12, 2023

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:06 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,176,057.77 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2022 เวลา 14:10 น.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000.00 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลำห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 2021 เวลา 11:35 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลำห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,039,270.16 บาท (ห้าล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09

วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 2021 เวลา 11:24 น.
ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.101-09 สายทางสะพานข้ามลำห้วยดานเชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,500 ม. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางบ้านนางปราณี บุญภา ถึงบ้านนางประไพ ลาลด บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2022 เวลา 11:43 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางบ้านนางปราณี บุญภา ถึงบ้านนางประไพ ลาลด บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 132.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ…
มิถุนายน 06, 2023

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้128
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้381
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้858
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3275
mod_vvisit_counterเดือนนี้16938
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว25245
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด984996

We have: 6 guests, 20 bots online
IP ของคุณ: 44.192.115.114
 , 
วันที่ 26 ก.ย. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.