พันธกิจ (Mission)

1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร
3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  
7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
8. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร