นางสาววาสนา ดำโดด

นางสาววาสนา ดำโดด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โทรศัพท์ 06 2983 8952