ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ห้วยบุญมี หมู่ที่ 2 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ขนาด 3.00x2.70 เมตร ความยาว 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดที่ อบต.นาทราย กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 195 ลำดับที่ 91 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)