ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านนาทราย สายทางบ้านนาทราย หมู่ที่ 1 แยกซ้ายไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 294 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 1,764 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.นาทราย กำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)