ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ห้วยบุญมี หมู่ที่2