นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

  • PDFพิมพ์อีเมล

นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้แถลงนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1)   นโยบายเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง

         ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแบบยั่งยืน  โดยการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น  หรือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มต่างๆ  แล้วแต่กรณีในตำบลให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  คือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน  เพื่อเรียนรู้  พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเทคโนโลยี  วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทาง“เศรษฐกิจพอเพียง”โดยยึดนโยบายการบริหารแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่ม/องค์กรต่างๆ เป็นหลัก เช่น กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  กลุ่มกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มเยาวชน  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น

2) นโยบายด้านการบริหารจัดการ

2.1 บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอพิบูลย์รักษ์

2.2 บริหาร ให้โปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

2.3 บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด อำเภอ

2.4 ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ปรับปรุง ห้องประชุมให้ทันสมัย และบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

2.5 ให้ความร่วมมือในการบริหารงานกับผู้ว่าราชการ  อำเภอ  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน  แบบบูรณาการ (CEO)

2.6 พัฒนาและบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวตำบลนาทราย

2.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง มีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด ของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

3) นโยบายด้านเศรษฐกิจ

         องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำงบประมาณ  โดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจะปฏิรูประบบและกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหม่  ให้ทันสมัย  รัดกุม  และประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์  โดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและใช้งบประมาณให้เหมาะสม  ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและนำงบประมาณปรับลดได้ไปดำเนินงานในโครงการและกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่ชัดเจน  ดังนี้

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภค เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ไฟฟ้าและน้ำสะอาดให้ทั่วทุกหมู่บ้าน  โดยประสานงบประมาณกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภาครัฐ

4) นโยบายการสร้างรายได้

         ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนหรือหมู่บ้าน ตั้งแต่การผลิตเพื่อการบริโภค  นำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่าย  เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว  ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบธุรกรรมการค้าขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างรายได้  และเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำ บริการต่างๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ

4.1  ด้านการเกษตร

1) มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2) สนับสนุนและส่งเสริมการสหกรณ์  ธุรกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมในการกำหนดและเสนอนโยบาย สร้างมาตรการด้านการเกษตร และการวิจัยพัฒนาด้านการเกษตร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตร  รวมทั้งเกษตรอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร  ได้ขยายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่า
5) ส่งเสริมการจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร

4.2  ด้านการคมนาคม

1) ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการคมนาคมระหว่างตำบล  อำเภอ  ให้การสัญจรดีขึ้น
3) ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
4) ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

5. นโยบายด้านเสริมสร้างสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

        เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีศาสนาเป็นเครื่องชี้นำชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานและได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้ตำบลนาทรายเป็นสังคมคุณภาพ  สังคมคุณธรรม และสังคมสมดุล ตามนโยบาย “บ้านเมืองน่าอยู่”
       

6. นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

         พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  โดยเน้นย้ำขบวนการดำเนินการตามขบวนการประชาคมหมู่บ้านหลักการคิดปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประชาคมหมู่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ต้องดำเนินการในทุกด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  การสร้างอาชีพ  รายได้  บรรเทาสาธารณภัย  อุทกภัย วาตภัย  อัคคีภัย  เป็นต้น

6.1  ด้านการกีฬา

       ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาของท้องถิ่น โดยสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา

6.2  ด้านการศึกษา

       ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกโรงเรียนในตำบล  สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กทุกศูนย์ในเขตรับผิดชอบ

6.3  ด้านสาธารณสุข

       จัดกิจกรรมป้องกันโรคระบาด ระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก ป้องกันต่อต้านยาเสพติดและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล ทุกแห่ง  โดยดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ทั่วถึง

6.4  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

        ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้นโยบายโดยหลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษาผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน  กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตตำบล

7. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.1  ด้านการศาสนา

        ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนศึกษา เพื่อเผยแพร่ศาสนธรรม  รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา ศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านจิตใจต่อชุมชนหรือหมู่บ้าน

7.2  ด้านวัฒนธรรม

        ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษาได้สืบค้นและศึกษาเรื่องราวของมรดก   ศิลปวัฒนธรรมภาคอีสานเพื่อการอนุรักษ์  เผยแพร่  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน  และประสานให้ประชาชน  เยาวชนมีบทบาทในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม กับสถานศึกษา และชุมชน

8. นโยบายอื่นๆ

8.1  จัดกิจกรรม  โครงการต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคม  โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก

8.2  จัดกิจกรรม  โครงการต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลนาทราย

8.3  ประสานและบูรณาการการจัดกิจกรรม  โครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการเป็นสำคัญ

8.4  พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร  โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

8.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  ให้ร่มรื่น  สะอาดและสวยงาม  เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

8.6  การกำหนดนโยบายที่กล่าวมา  ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การศึกษา  และสถานการณ์ปัจจุบัน  เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนดและอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้180
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2894
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9620
mod_vvisit_counterเดือนนี้5240
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด915255

We have: 16 guests online
IP ของคุณ: 44.200.145.223
 , 
วันที่ 09 มิ.ย. 2023
Home+ เกี่ยวกับ อบต.นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

.:: ลิงค์แนะนำ ::.