Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เ…
เมษายน 25, 2023

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจ…
เมษายน 20, 2023

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
เมษายน 05, 2023

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินสำหรับปี…
เมษายน 03, 2023

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)…
เมษายน 03, 2023

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายประ…
เมษายน 03, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

นายก อบต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ด่านชุมชน) ทั้ง 5 จุด

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิ…
เมษายน 14, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกคน ด…
เมษายน 12, 2023

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และข้าราชการ เข้าร่วม…
เมษายน 06, 2023

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และข้าราชการ เข้าร่วมพ…
เมษายน 06, 2023

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และวันราชการพลเรือน ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และข้าราชการ เข้าร่วมก…
มีนาคม 31, 2023

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และวันราชการพลเรือน ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และข้าราชการ เข้าร่วมพ…
มีนาคม 31, 2023

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เก็บตกการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน…
มีนาคม 29, 2023

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:06 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 701,000.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางบัวคำ จุมพลหล้า

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:22 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางบัวคำ จุมพลหล้า ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางรวม 204.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 1 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้า…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:05 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางถนนรอบหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 9 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการ…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 11:31 น.
สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 123.00 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2021 เวลา 12:31 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ…
มกราคม 04, 2023

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2778
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9620
mod_vvisit_counterเดือนนี้5124
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด915139

We have: 21 guests online
IP ของคุณ: 44.200.145.223
 , 
วันที่ 09 มิ.ย. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.