Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566…
มกราคม 10, 2023

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พ.ศ.2566

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พ.ศ.2566…
มกราคม 10, 2023

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2566

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2566…
มกราคม 10, 2023

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่…
มกราคม 09, 2023

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
มกราคม 04, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

ร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130” ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้นางสาววาสนา ดำโดด (ปลัดองค์การบริหารส่ว…
มกราคม 18, 2023

กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย…
มกราคม 14, 2023

พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานีให้กับนางจันมา พลยศ หมู่ที่ 6 บ้านถ่อนนาเพลิน

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย…
มกราคม 11, 2023

โครงการจิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาช…
ธันวาคม 28, 2022

งานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปี 2565

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ…
ธันวาคม 24, 2022

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปี 2565

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ…
ธันวาคม 19, 2022

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้บริการประชาชน และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ที่อำเภอพิบูลย์รักษ์

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เ…
ธันวาคม 14, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางโนนแดงเชื่อมลำห้วยบ้าน บ้านนาทราย หมู่ที่ 1

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:29 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางโนนแดงเชื่อมลำห้วยบ้าน บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร  ปริมาณดินขุด ขน ตัก พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 2,100 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 840 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาดกว้าง Ø 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 22 ท่อน ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประช…

สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (แบบ ก.) หมู่ที่ 11 บ้านมีชัยพัฒนา

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 17:01 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (แบบ ก.) หมู่ที่ 11 บ้านมีชัยพัฒนา ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ฐานกว้าง 3 เมตร สูง 10.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.นาทราย กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 313,112.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 16:55 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.นาทราย กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 769,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 14:40 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านนาทรายศรีวิไล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนมีนาคม 2564

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
มีนาคม 30, 2021

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้101
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2815
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9620
mod_vvisit_counterเดือนนี้5161
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด915176

We have: 13 guests online
IP ของคุณ: 44.200.145.223
 , 
วันที่ 09 มิ.ย. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.