Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายประ…
เมษายน 03, 2023

ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566…
มีนาคม 31, 2023

พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566…
มีนาคม 27, 2023

ขอเชิญชวนประชาชน/หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญชวนประชาชน/หน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อและใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมเป็นส่วน…
มีนาคม 24, 2023

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำ…
มีนาคม 10, 2023

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภ…
มีนาคม 09, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และวันราชการพลเรือน ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และข้าราชการ เข้าร่วมพ…
มีนาคม 31, 2023

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เก็บตกการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน…
มีนาคม 29, 2023

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต…
มีนาคม 24, 2023

ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุดรธานี

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยนายบุญจันทร์ พละสาร (รองนายกองค์การบริหา…
กุมภาพันธ์ 28, 2023

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) และนายคุณาวุฒิ ดอนกลอย (ประธานสภาองค์การบริหารส่ว…
กุมภาพันธ์ 27, 2023

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบร…
กุมภาพันธ์ 24, 2023

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์ก…
กุมภาพันธ์ 17, 2023

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) หมู่ที่ 1 สายทางคลองวังช้าง

วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2017 เวลา 09:46 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) หมู่ที่ 1 สายทางคลองวังช้าง ขนาด 2.10 x2.10 เมตร จำนวน 5 ช่อง ความยาว 7 เมตร (ทำมุม 0 องศา) ตามแบบมาตรฐานงานทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 744,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10

วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2017 เวลา 09:11 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10 มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร สันฝายกว้าง 12 เมตร (มีสะพานข้าม) ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 538,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:50 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางไปวัดอัมพวนาราม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.00 บาท…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7, 10

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 21:16 น.
ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7, 10 (ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558)

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2021 เวลา 15:15 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ…
สิงหาคม 04, 2022

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้190
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1481
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2904
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9620
mod_vvisit_counterเดือนนี้5250
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23506
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด915265

We have: 18 guests online
IP ของคุณ: 44.200.145.223
 , 
วันที่ 09 มิ.ย. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.