ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565