การติดป้ายประกาศในที่สาธารณะ อาทิ เสาไฟฟ้า กำแพง และตู้โทรศีพท์สาธารณะ อาจทำให้เข้าถึงประชาชนได้มากและง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา แต่การกระทำดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535